Artikel2 efterlyser krav på lokalt återbruk

Lokalt återbruk är viktigt för en cirkulär textilhantering.
Lokalt återbruk är en central del i att ställa om till cirkulär textilhantering.

Publicerat: 2023-08-29

Artikel2 saknar en särskild tyngdpunkt på att främja lokalt återbruk i regeringens förslag för cirkulär textilhantering. Det skriver Artikel2 (tidigare Emmaus Stockholm) i sitt remissvar på regeringens promemoria om cirkulär hantering av textil och textilavfall. 

Hantering av textilier och textilavfall har länge varit relativt oreglerat. Ideella organisationer utför en stor del av de insatser som görs för att främja återanvändning. Men de senaste åren har debatten om hur vi bäst hanterar textilier blossat upp. Det har rört på sig snabbt inom branschen men också bland lagstiftare både i Sverige och inom EU. 

Regeringen har utrett möjligheterna till ett eventuellt producentansvar för textilier. Och enligt ett EU-direktiv som träder i kraft den 1 januari 2025 måste alla medlemsländer samla in textilier separat. Nu i maj 2023 kom regeringens promemoria om att ge kommunerna fortsatt ansvar att ta hand om textilavfall.

Lokalt återbruk – bäst ur ett miljömässigt och etiskt perspektiv

Artikel2 har tagit del av promemorian och skickat in ett remissvar som finns att läsa här. Vi ställer oss positiva till förslaget att kommunerna i fortsättningen ska ansvara för insamling av textilavfall. Vi anser dock inte att kravet att främja återanvändning, och den föreslagna åtgärden, tar tillräcklig hänsyn till de positiva aspekterna av lokal återanvändning. 

I förslaget står det: 

“Studier visar att miljövinsten med att återanvända textil är stor oavsett om återanvändningen sker i Sverige eller i någon annan del av världen (SOU 2020:72, s. 113 och 114)”. 

Resonemanget är problematiskt både ur ett miljömässigt och etiskt perspektiv. Förslaget bör ha en särskild tyngd på lokalt återbruk av framför allt tre anledningar:

– I Sverige har vi en lång tradition av att skänka det vi inte behöver till ideella organisationer. Men när det gäller att handla second hand framför nyproducerat har vi inte alls kommit lika långt. För att ställa om samhället till cirkulär ekonomi behövs en omfattande beteendeförändring hos konsumenter. Det behöver bli lättare att välja second hand framför nyproducerat. Lokalt återbruk gynnar processen då det bidrar till att det finns ett större utbud av second hand.

– En stor del av de textilier som lämnas in till återanvändning exporteras idag utomlands. En utmaning med export är att det är svårt att garantera att textilierna hanteras enligt avfallshierarkin då spårbarheten är avsevärt svårare att följa när fraktionen lämnar Sverige eller EU. Lokal återanvändning ger även flera positiva effekter såsom minskning av globala transporter vilket innebär mindre miljöbelastning. 

– Inte minst är det en etisk fråga. Begagnade textilier från västvärlden orsakar stora miljöproblem i länder som inte har kapacitet att hantera fraktionerna och som har bristande avfallshantering. Lokalt återbruk bör ske i största möjliga utsträckning för att minimera risken att vår export blir dumpad på en soptipp utomlands. Istället för att exportera fraktionerna som är ett resultat av vår överkonsumtion behöver vi ändra våra konsumtionsmönster i Sverige. Ökat lokalt återbruk och en begränsad export är en del av det. 

Det ska vara lätt att sortera

Vi bedömer att tillgängligheten av sorteringskärl bör motsvara samma nivå som för återvinningsstationer för tidningar och förpackningar för att öka chanserna till att textilier sorteras ut i hushållen. Nuvarande upplägg, där textilier ofta samlas in på återvinningscentraler, som i många fall kräver att hushållet har tillgång till bil, riskerar att bidra till att textilier fortsatt hamnar i soporna.

Utöka definitionen av textilavfall

Vi vill också se en uppdatering av vilka produktgrupper som omfattas av definitionen textilavfall. Flera produktgrupper som idag ingår i definitionen textil omfattas inte av den föreslagna definitionen. För att minimera risken att regnkläder, skor, kläder av äkta läder eller fuskläder m.m. lämnas till avfall istället för att återbrukas bör de omfattas av lagförslaget.

Här kan du ta del av regeringens promemoria. 

Artikel2 arbetar för att driva på för en samhällsomställning till cirkulär ekonomi. Under 2023 driver vi ett projekt finansierat av Vinnova i syfte att skala upp återbruks- och återvinningsindustrin i Sverige genom att definiera nödvändiga policyförändringar hos Sveriges kommuner. Välkommen att diskutera frågan i gruppen Cirkulära Textilier på LinkedIn.