Emmaus Stockholm driver projekt finansierat av Vinnova för uppskalning av återbruks- och återvinningsindustrin

Emmaus Stockholm har beviljats projektstöd från innovationsmyndigheten Vinnova, för att främja kommunal återbruks- och återvinningsindustri för textilier. Projektets mål är att ta fram policys och skapa beredskap inför kommande EU-direktiv om sorteringskrav och producentansvar. Andra medverkande aktörer i projektet är CirEko, en oberoende non-profitorganisation som fokuserar på affärsomställning till cirkulär ekonom, Wargön Innovation, SÖRAB samt Nacka Vatten och Avfall.

En omställning till en hållbar cirkulär industri är en av förutsättningarna för att uppnå de globala målen. För att på allvar få igång en cirkulär textilindustri i Sverige, är det dags att börja specificera, klassificera och skapa policys kring vilken typ av råvara som ska användas i första hand för att minimera mängden jungfrulig råvara inom industrin. Detta för att öka mängden återbrukad och återanvänd råvara och skala upp och industrialisera återbruket. 

Projektet, som leds av Emmaus Stockholm, syftar till att utveckla styrmedel för att främja en hållbar återbruks- och återvinningsindustri i Sverige. Projektet fokuserar på Sveriges kommuners perspektiv på användning, återbruk och återvinning av textilier med anledning av kommande EU-direktiv och producentansvar. 

Vi är jätteglada över det här projektbidraget från Vinnova, det möjliggör diskussion och utbyte mellan olika aktörer inom återbruk av textilier och bjuder in till delaktighet kring vad som behöver förändras i lagstiftningen för att lokalt återbruk av textilier ska främjas, säger Cecilia Rojas Angberg, programhandläggare på Emmaus Stockholm. 

Textilindustrin är den näst mest förorenande branschen i världen. Hanteringen av textilier varierar från kommun till kommun och det finns inget nationellt regelverk för kommunerna att förhålla sig till.

Det är dags att organisera och industrialisera Sveriges återbruk av textilier. Att ta bättre hand om de textilier som redan producerats är den mest effektiva miljöåtgärden, säger Cecilia. 

Vinnova har sedan 2016 ett uppdrag från regeringen att stärka förutsättningarna för cirkulär ekonomi. Projektet, som sträcker sig över 13 månader, har beviljats med följande motivering: “Ansökan presenterar ett relevant projektförslag med fokus på policyprocesser och riktlinjer som Sveriges kommuner behöver driva för att hantera EU-direktiv kring sortering och producentansvar för textilier. Det föreslagna projektet bedöms kunna bidra till att skapa goda förutsättningar för kommuner att kunna anpassa sig till kommande utmaningar inom textilområdet.”

Emmaus Stockholm jobbar för omställning till cirkulär ekonomi genom minskad konsumtion, återanvändning av produkter och material, remake och återvinning. Organisationen samlar in begagnade textilier och prylar och driver utvecklingsprojekt. 

CirEko är en medlemsorganisation som oberoende och non-profit fokuserar på en affärsomställning till en cirkulär ekonomi för att nå målbilden: ”Blomstrande affärer och samhällen inom planetens gränser”. Projektet nämns även i Cirkulära Affärer.

Wargön Innovation stöttar entreprenörer, företag och offentliga aktörer i att utveckla och kommersialisera nya hållbara material från idé-stadie till färdig produkt.

SÖRAB är ett regionalt bolag som ägs av ett tiotal kommuner i Stockholmsområdet med uppdrag att på ett miljöriktigt sätt ta hand om kommunalt avfall samt bygg- och rivningsavfall.

Nacka Vatten och Avfall skapar förutsättningar för ett långsiktigt och hållbart samhälle genom leverans av vatten- och avfallstjänster för alla som besöker, lever eller verkar i Nacka kommun.