Unga driver fred i Maghreb

I samband med FN-dagen vill vi uppmärksamma projektet “Unga driver fred i Maghreb”, som Emmaus Stockholm driver för att stärka fredsbyggande initiativ hos unga och beslutsfattare i Maghrebregionen. Projektet finansieras av Folke Bernadotteakademin och har som mål att öka opinion för konfliktförebyggande och fredsbyggande både inom länderna i Maghrebregionen, men även regionalt och internationellt.

Projektet genomförs av fem organisationer som verkar lokalt i Algeriet, Marocko, Tunisien och Västsahara. Organisationerna och deras medlemmar utbyter kunskap och erfarenheter och utför gemensamma aktiviteter. Genom att skapa möjligheter för dialog mellan organisationer som verkar för fred och mänskliga rättigheter i flera länder i regionen skapas större förståelse för varandras situation och utmaningar. Projektet verkar på flera samhällsnivåer med alltifrån barn i skolåldern till journalister och politiker på internationell nivå. De har även utbildat medlemmar och unga människorättsförsvarare, med fokus på kvinnor, vilka har engagerat sig som ledare för att själva sprida informationen vidare.

NOVA är en av organisationerna som ingår i projektet. Under 2021 utbildade de 85 flickor och kvinnor inom ickevåld, dialog och kommunikation. Deltagarna uppgav att de fick användning av kunskapen både för att påverka sin närmsta omgivning kring hur dialog kan användas som en fredlig metod för att lösa konflikter, men också exempelvis i sitt arbete. En av kvinnorna som är lärare spred kunskapen vidare till sina elever. Flera kvinnor uppgav att de ville lära sig mer och uttryckte intresse för att engagera sig politiskt inom fredsbyggande.

Bild: Unga deltar i lekar i samband med utbildningar om kommunikation i organisationen NOVA i de Västsahariska flyktinglägren.

I de delar av Västsahara som Marocko ockuperar saknar västsaharierna de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Sedan den väpnade konflikten återupptogs i november 2020 finns det ett ökat behov av projekt som syftar till att främja fredliga och inkluderande samhällen. Det är allt viktigare att bidra till att människor, framförallt unga, inte ger upp hoppet om en fredlig lösning på konflikten och känner sig inkluderade i fredsprocessen. 

Läs mer om Västsahara här: https://artikel2.se/vastsahara/

Bild: Journalister i det ockuperade Västsahara dokumenterar övergrepp mot civila västsaharier och människorättsförsvarare med fara för sitt eget liv.

Equipe Media, en annan organisation i projektet spred, information för att uppmärksamma kränkningar mot västsahariska människorättsförsvarare i det ockuperade Västsahara. Genom detta arbete ökade medvetenhet om västsahariernas situation, om internationell lag och möjligheter och fördelar med en fredlig lösning på konflikten.

En av metoderna i projektet var att engagera unga att i sin tur sprida kunskap om fredsbyggande och hur våld kan motverkas vidare till andra unga. Vår samarbetsorganisation i Algeriet frågade elever i skolor vad de tyckte om fredsbyggande och fick svaret att man måste börja från början med de nära relationerna och attityder mellan människor. Det ledde till en kampanj i skolor där gymnasieelever bland annat diskuterade könsbaserat våld och hur man kan prata om våld, övergrepp och kränkningar. Eleverna gjorde även konstutställningar.

Bild: I Algeriet anordnades diskussionsgrupper och konstutställningar på skolor med tema våld, övergrepp och kränkningar.

Projektet “Unga driver fred i Maghreb” syftar till att lyfta fram perspektiv från marginaliserade grupper i samhället, exempelvis lokala fredsorganisationer, unga, kvinnor och människorättsförsvarare. Dessa grupper ges inte möjlighet att delta på samhällsnivå eller påverka den konflikt som handlar om hela regionens framtid och säkerhet. 

Genom detta projekt vill vi skapa ökad opinion för konfliktförebyggande och fredsbyggande initiativ i Maghrebregionen lokalt, regionalt och internationellt. Projektet är viktigt eftersom det på ett konkret sätt ökar kunskap och förståelse i Maghreb gällande polarisering och konflikten mellan Västsahara och Marocko samt motverkar att fler unga upplever hopplöshet.

Vill du vara med och bidra till vårt arbete för bestående fred? Bli medlem här! – https://artikel2.se/bli-medlem/