Cirkulär textilhantering

Att styra om till cirkulär textilindustri

Styra-om-till-cirkulär-textilhantering-EmmausStockholm-Cireko-VinnovaTrots att ökat återbruk är nödvändigt om vi ska uppnå de globala målen saknas i dag ofta samordning, tydliga mätbara mål och riktlinjer för att skala upp återbruket av textilier inom Sverige.

Vi på Emmaus Stockholm driver projektet ”Att styra om till cirkulär textilindustri – policys för uppskalning av återbruks- och återvinningsindustrin” med finansiering från Vinnova. Projektets mål är att skapa underlag till policys som främjar hållbar återbruks- och återvinningsindustri för textilier med fokus på kommuners perspektiv, och med anledning av kommande EU-direktiv och producentansvar.

Projektet fokuserar på att ta fram underlag till styrmedel inom finansiering, upphandling, sortering och avfallslagstiftning vilka ska underlätta cirkulär textilindustri. Samarbetspartners i projektet är CirEko, Wargön Innovation, Söderhalls Renhållningsverk AB (SÖRAB) samt Nacka vatten och avfall AB (NVOA).

Grunden i projektet är erfarenhetsutbyte, samtal och diskussion mellan kommuner och andra aktörer involverade i textilhanteringen, exempelvis reparationsaktörer, aktörer som gör om produkter, återvinningsaktörer och avfallsbolag.

Vill du diskutera hinder och möjligheter gällande policys inom något av nedan områden? Under året kommer vi bjuda in till ett flertal möten, webbinarier och workshops. Vi kommer även öppna upp ett digitalt diskussionsforum för utbyte. Varmt välkommen att medverka eller bara prata med oss! Hör av dig till:

Cecilia Rojas: cecilia.rojas@emmausstockholm.se
Telefon: 070-798 31 54

Vi vill nå hela landet och både stora och små kommuner kring följande områden kopplat till cirkulär textilhantering:
• Sortering
• Finansieringsmodeller
• Inköp och upphandling
• Avfallslagstiftning

Hoppas din kommun vill vara med och göra Sverige mer cirkulärt!

 

En liten guide till kommuner

Guiden för ökad cirkulär textilhantering ger praktiska tips, råd och fakta kring hur kommunen kan förbättra sin strategiska textilinsamling för att återanvända och återvinna.

Syftet är att inspirera kommuner och andra aktörer inom civilsamhället samt ge vägledning till ett bättre samarbete för att minska miljö- och klimatpåverkan.

Guiden är resultat av en noggrann analys av samverkan inom textilhantering samt ger vägledning i arbetet för att nå Sveriges åtagande inom Agenda 2030 och de Globala målen.

Fem enkla steg

Genom fem enkla steg ger guiden praktiska tips, råd och fakta omkring hur kommuner kan gå vidare i sin strategiska insamling av textilier för att återanvändning och återvinning.

Första steget är att sätta mål som omfattar textil och inspirerar till en mer cirkulär hantering. Mjuka och realistiska mål är alltid en bra start.

Andra steget är att planera målet utförligt, enligt kommunens nuläge, möjligheter och utvecklingsbehov. Planen måste ange hur, när, var och med vem som hantering ska ske.

Tredje steget är att hitta en modell för samarbete. Syftet är att skapa incitament för nya affärsmodeller och skriv avtal som skapar insyn i textilhantering.

Fjärde steget är att informera invånare om textilhanterings kampanj och aktivera en lämplig kommunikationsstrategi för att motivera dem till nya och mer hållbara beteenden.

Femte och sista steget är att utvärdera textilhantering. Positiva resultat alltid motiverar och inspirera andra och sätter nya och ambitiösare mål nästa år.

EU har beslutat att textilier ska samlas in separat från och med år 2025. Detta kommer att förhoppningsvis minska textiliers miljö- oh klimatpåverkan. Textilindustrin är en av de mest förorenande industrierna i världen. Stora mängder vatten, kemikalier och energi i produktionen påverkar miljö och hälsa. Konsumtionen av nyproducerade kläder ökar kraftigt samtidigt som det slängs hela kläder och textilier. Att ta bättre hand om textilier som redan producerats är den mest effektiva miljöåtgärden.

Guiden är framtagen av Emmaus Stockholm tillsammans med Handelshögskolan i Stockholm och miljö- och returbolaget SÖRAB, med stöd av Vinnova.

Läs guiden här.