EU-parlamentet bannlyser företrädare för Marocko

The European Parliament building in Strasbourg © European Union 2018 - EP
The European Parliament building in Strasbourg © European Union 2018 – EP 

2023.02.20

I torsdags, den 16 februari, antog Europaparlamentet den gemensamma resolutionen från sex partigrupper; kristdemokratiska/moderata PPE, socialdemokratiska/socialistiska S&D, liberala Renew, gröna Verts/ALE, konservativa ECR och vänsterriktade the Left om uppföljning av åtgärder som begärts av parlamentet i december för att stärka EU-institutionernas integritet. Efter vinterns avslöjanden av den hittills mest omfattande korruptionshärvan i parlamentets historia har belgisk polis gripit flertalet EU-parlamentariker som misstänks ha inblandning i skandalen. I samband med utredningen av korruptionshärvan har Marockos involvering nu fastslagits. 

Resolutionen ”On following up on measures requested by Parliament to strengthen the integrity of the European institutions”, lades fram med beaktande till tidigare resolutioner avseende misstankar mot Qatar angående korruption och det övergripande behovet av transparens och ansvarsskyldighet i EU:s institutioner samt de nu fastställda misstankarna mot Marocko avseende korruption, penningtvätt och deltagande i kriminell organisation. 

Efter omröstning om tillägg och ändringar av den senaste resolutionen i kammaren valde dock majoriteten av PPE:s parlamentariker att lägga ner sina röster. Båda de två svenska kristdemokrater samt tre av fyra svenska moderater valde däremot  att stödja resolutionen. Detsamma gällande övriga svenska parlamentarikerna från Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Vänsterpartiets parlamentariker var frånvarande. I och med antagandet av resolutionen har parlamentet tagit ställning i frågan och förespråkar tillämpning av de åtgärder som riktats mot Qatar, även mot Marocko. 

Europaparlamentet välkomnar de åtgärder som vidtagits med avseende på företrädare för Qatar efter avslöjandena. Parlamentet upprepar dock sin djupa oro över anklagelser om mutor från marockanska myndigheters sida, och efterlyser samma åtgärder för företrädare för Marocko. Parlamentet upprepar sitt åtagande att till fullo utreda och åtgärda fall av korruption som involverar länder som försöker köpa inflytande i parlamentet.

Redan 19 januari antog parlamentet ett liknande förslag, men då i en så kallad emergency resolution om situationen för journalister i Marocko. I resolutionen framgår att Europaparlamentet är djupt oroade över påståenden om att de marockanska myndigheterna har korrumperat ett flertal av Europaparlamentets ledamöter.

Vilka länder som är inblandade i härvan är ingen hemlighet, men att parlamentet fastställer Marockos involvering i korruptionshärvan är av stor vikt då vissa andra EU-institutioner varit högst ovilliga att tala om detta. Främst Kommissionen, vars roll kan liknas vid en regering, men till skillnad från parlamentet inte är vald av EU:s medborgare utan nomineras av de olika medlemsstaterna styre, har nästintill gått i Marockos försvar. En talesperson för utrikeskommissionär Josep Borrell sa i början av januari att det saknades bevis, och Kommissionens har inte gjort några formella uttalanden om saken sen dess.. I Marockos parlament och regeringen har kritiken varit hård mot EU den senaste månaden, men som ett mantra har det upprepats att de inte har något problem med EU som organisation, utan enbart politikerna i EU-parlamentet. Det vill säga den enda delen av EU som är direkt tillsatt av EU:s medborgare.

Resolutionen innebär bland annat att Europaparlamentet:

– efterlyser att samma åtgärder som ålagts Qatar (bland annat förbud mot tillträde till Europaparlamentet) ska gälla Marocko.

– kräver att potentiella kryphål i institutionernas regler som främjar olagligt beteende måste identifieras och täppas till för att motverka och bekämpa brottsligt beteende från individuella individer i och associerade med EU:s institutioner.

– efterlyser ett konkret förbud mot att parlamentariker utför avlönade bisysslor som skulle kunna leda till en intressekonflikt med deras mandat.

– kräver en översyn av befintliga bestämmelser för att stärka transparensen och ansvarsskyldigheten bland icke-statliga organisationer, särskilt med anknytning till styrning, budget, utländsk inblandning och personer med betydande kontroll. 

– uppmanar EU-kommissionen att senast i mars 2023 lägga fram ett förslag om hur ett oberoende och effektivt EU-organ för etiska frågor ska etableras, något som beslutades om redan 2019. 

– betonar att det fortsatt bör ta ställning mot kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

 

Marocko har likt Qatar köpt inflytande i Europaparlamentet och kommer nu behöva möta de konsekvenserna. Men för att åstadkomma en varaktig förändring krävs nu att Kommissionen och Ministerrådet vidtar de åtgärder parlamentet kräver.