Vi kommenterar Aftonbladets granskning om kläder som dumpas

Artikel2 välkomnar debatten och ser den som en förutsättning för att vi ska kunna ställa om till ett cirkulärt samhälle. 

Publicerat: 2023-06-20

Debatten om begagnade kläder som dumpas på soptippar har tagit fart efter en granskning från Aftonbladet. För att givare ska känna sig trygga att lämna in kläder till Artikel2 är det viktigt för oss att vara transparenta. Därför välkomnar vi debatten och publicerar vårt svar som vi skrev när Aftonbladet frågade oss om vår hantering.  

Den senaste veckan har en debatt om insamlade textilier blossat upp. I centrum för debatten står en granskning utförd av Aftonbladet som avslöjar att kläder inlämnade till klädjätten H&M dumpats på soptippar i länder i Afrika. Vi välkomnar debatten och ser den som en förutsättning för att vi ska kunna ställa om till ett cirkulärt samhälle. 

Vår organisation bygger på ett förtroende från de som skänker till oss och handlar hos oss. För att våra givare ska känna sig trygga med att deras gåvor hanteras på ett ansvarsfullt sätt är det en förutsättning att vi är transparenta med vår verksamhet. 

Som ett led i Aftonbladets granskning skickade de ut frågor till flera insamlingsaktörer. Så här svarade vi på deras frågor: 

Hur ser Artikel2 på problemen med att använda kläder dumpas och bränns okontrollerat i fattiga länder som Ghana?

Det är ytterst problematiskt att konsumtionen fortsätter skena i västvärlden. Och än mer problematiskt att vi, istället för att ändra våra konsumtionsmönster, skeppar över problemen till länder som inte har kapacitet eller tillräckligt utvecklade avfallshanteringssystem för att ta hand om det.

På Artikel2 arbetar vi först och främst för att så stor andel som möjligt av det insamlade materialet stannar i Sverige och återbrukas lokalt. Dels för att vi ur ett etiskt perspektiv inte bör lämna över problem som uppstår av vår överkonsumtion på andra, men också för att det är det mest miljövänliga sättet. Vi arbetar strategiskt mot politiker och beslutsfattare för att driva på för nya lagstiftningar och finansiering för att Sveriges och EU:s ambitioner om att ställa om till en cirkulär ekonomi ska kunna infrias. Vi driver egna projekt för att skynda på omställningen till cirkulär ekonomi. Just nu driver vi till exempel ett projekt finansierat av Vinnova i syfte att skala upp återbruks- och återvinningsindustrin i Sverige. Vi arbetar även för att öppna fler butiker lokalt. Det är ett led i att tillgängliggöra second hand för fler för att öka efterfrågan här i Sverige, vilket skulle bidra till minskat behov att exportera. 

Har ni någon policy för till vilka länder kläderna som lämnas in till er i slutänden får säljas?

Ja, vi har policys gällande exportförsäljning. Vi är medvetna om problematiken och säljer därför enbart till länder inom EU och prioriterar kunder med egna butiker. Genom att prioritera exportkunder med egna butiker minskar vi risken för att kläderna därefter exporteras ut ur EU. Det bidrar också till ett ökat utbud av second hand inom EU som i sin tur gör det lättare för konsumenter att välja begagnat före nyproducerat.

De kunder vi exporterar till har genomgått en oberoende granskning. Och vi tillämpar en uppförandekod som vi kräver att våra exportkunder följer. Uppförandekoden har sin betoning på miljö, arbetsvillkor, spårbarhet och transparens. Koden innebär att den som köper från oss måste prioritera korta transportsträckor, hantering enligt avfallshierarkin, och att avfall tas hand om lokalt. Det innebär också att exportkunder måste återkoppla till oss med statistik över hur textilierna tagits om hand.

Kan kläder som lämnats in till er hamna i Ghana eller andra afrikanska länder? 

Det korta svaret är att så som marknaden och lagstiftningar ser ut idag så kan vi inte garantera att enstaka plagg inte hamnar i Ghana. Men, vi tar ansvar för de textilier vi exporterar så långt i kedjan det går och med de förutsättningar som finns. Och vi arbetar för att vara med och påverka hur hela systemet ser ut genom politisk påverkan och egna projekt för att främja återbruk och återvinning inom Sverige. 

Vår uppfattning är att på samma sätt som klädföretag har ett ansvar för hela produktionskedjan, bör aktörer inom klädinsamling ha ett ansvar i alla led ända till slutstation.

Vi arbetar målmedvetet för att förhindra export utanför EU i den grad det går genom noggrant utvalda och granskade exportkunder, uppförandekod, politisk påverkan för att skynda på omställningen till cirkulär ekonomi där fler handlar begagnat och det finns en marknad här i Sverige så att vi inte behöver exportera. Vi önskar se ett större stöd från politiker gällande tekniska innovationer för att kunna skala upp återvinningen av uttjänta textilier inom Sverige och EU. 

Det finns mycket som behöver göras. Och därför tycker vi att det är bra att media uppmärksammar problemen och det är bra att konsumenter och givare ställer frågor till oss organisationer, till butiker och till politiker för att sätta press och driva frågan framåt.

Läs mer om vår hantering av insamlade gåvor.